Telefon: +48 16 6321396
Przekaż 1% podatku:
numer KRS 0000510493

KADRA I ZAKRES USŁUG


Dom Pomocy Społecznej to nie tylko Mieszkańcy, ale także kadra pracownicza, która stanowi o duchu i atmosferze Domu, wytwarza klimat domowego ogniska i jest źródłem miłości, akceptacji i bezpieczeństwa, bez których nie ma Domu.
Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie to zespół wszechstronnie przygotowany do pracy z dziećmi młodzieżą i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie, zarówno poprzez zdobyte kwalifikacje jak i doświadczenie zawodowe.W strukturze Organizacyjnej Domu wyodrębnia się:
 • Dział Administracji i Księgowości
  W skład, którego wchodzą: Dyrektor, Gł. Księgowy i referent administracyjny. Do zadań tego działu należy planowanie, kierowanie i koordynacja procesów wpływających na organizację pracy całego Domu.


 • Dział Opiekuńczo - Terapeutyczny
  W skład, którego wchodzą: pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, inst. terapii zajęciowej, inst. kulturalno - oświatowy, pielęgniarki, opiekunki i pokojowe.
  Ze względu na cel nadrzędny naszego Domu, którym jest szeroko rozumiane dobro Mieszkańca, dział opiekuńczo - terapeutyczny stanowi jego trzon. Zakres działań podejmowany przez pracowników oraz różnorodność form pracy z Mieszkańcem stanowi bogaty wachlarz oferty naszego Domu.


 • Dział Obsługi
  W skład, którego wchodzą; magazynier, kucharki, praczki, kierowca oraz konserwator.
  Pracownicy Działu Obsługi wykonują czynności niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zaopatrzenia Domu związane ze świadczeniem usług bytowych.


 • Do zadań Domu Pomocy Społecznej należy realizacja podstawowych usług zgodnie z obowiązującym standardem:


  1. W zakresie potrzeb bytowych - zapewnienia:
   - miejsce zamieszkania,
   - wyżywienie,
   - odzież i obuwie,
   - utrzymanie czystości.

  2. W zakresie potrzeb opiekuńczych polegających na:
   - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
   - pielęgnacji,
   - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

  3. Wspomagających, polegających na :
   - umożliwieniu udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub w pracowniach terapii,
   - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,
   - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
   - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,
   - stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
   - działaniu zmierzającym do usamodzielnienia Mieszkańca, w miarę jego możliwości,
   - pomocy usamodzielniającemu się Mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
   - zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
   - pokryciu, w miarę możliwości, Mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, według odrębnych przepisów,
   - zapewnieniu przestrzegania praw Mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
   - sprawnym załatwianiu skarg i wniosków Mieszkańców.

  4. W zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia:
   - pobieranie nauki,
   - uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych,
   - uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.